Monday, December 7, 2015

Mõtteid V. R. Ruusi artiklist "Haridus- ja kultuurimuutused nullindatel"

Lugesin V.R. Ruusi artiklit "Haridus- ja kultuurimuutused nullindatel" ja lisaks muule huvitavale infole, mis ma sealt sain, panen siia kirja enda jaoks mõned märksõnad ja lõppu paar mõtet, et neid hiljem kindlasti rakendada.
 • vastutus õppimise eest õppijale endale
 • pädevused:
  • otsustusvõime
  • õppimisoskus
  • probleemide lahendamise oskus
Reformi hind:
 • väsimus
 • tüdimus
 • vägivaldsus
 • kehv psühholoogiline heaolu, 
 • ebakonstruktiivsed toimetulekustrateegiad
 • õppeedukuse ületähtsustamine
 • õpetaja/ õpilase suhted - usalduse defitsiit
 • koolis igav
 • ei taha koolis käia
"kuidas toetada õppijat, et ta tekstidest võimalikult palju vajalikku õpiks. - funktsionaalne lugemisoskus!
a. oskus tekstidest aru saada - suutlikkus neist vajalikku välja otsida, leida, valida, talletada informatsiooni ning navigeerida eri otsingusüsteemide ja teabeallikate vahel.
b. oskus teksti tervikuks siduda - luua seoseid teksti osade vahel, märgata ja mõista tekstis väljendatud seoseid (põhjus-tagajärg)(probleem-lahendus), tekste tõlgendada, oskus avastada ka varjatud tähendusi sellest, mida tekstides pole otsesõnu väljendatud.
c. suutlikkus reflekteerida - kasutada teksti mõtestamisel ka tekstiväliseid teadmisi, võrrelda tekstis väljatoodud ideid ning seisukohti olemasolevate kogemuste ning maailmamõistmisega, suutlikkus hinnata loetut - anda hinnang teksti kvaliteedile ja usaldusväärsusele.

Lugemisharjumus, lugemisnauding = head õpitulemused (õppetahe)

õpetaja suhted õpilasega - head - tema soovitusi arvestatakse
                                        - halvad - tema soovitust võetakse käsuna

Käsu korras ei toimu midagi head,  kaob ka lugemisnauding. 

Asendumine fagmentaarsete, omavahel seostamata tekstidega ähvardab tähendus ja identiteedikriisiga, inimese maailmapildi ja tema mina terviklikkuse hajumisega - (Loeme ühte raamatut ka sügavuti...märksõna "Libahunt")
ühel heal päeval võib see tekitada õpilases küsimuse, mille nimel pingutada, kui see välistab naudingu, õppimis- ja loomisrõõmu. Sellest vastuolust võib võrsuda vastupanumeelsus.

1. Õpilase õppetahet ja õppeedukust mõjutab väga olulisel määral õpetaja-õpilase suhted. Usaldus. Head suhted. 
Suhtlemine. Suhtlemisoskused on olulised. Neid on vaja õppida ja õpetada. Igas tunnis. Kindlasti ka kunstitunnis. 
2. Lugemist tuleb toetada ja hinnata, eelkõige lugemisnaudingut tuleb tekitada (mitte ainult pragmaatilist lugemisoskust). Hakkame lugema ja loetust rääkima ka kunstitunnis! Räägime lugusid! Jutustame lugusid! Tõlgendame! Reflekteerime! 
Lugemine kui edu saavutamise instrument ja lugemine kui omaette eesmärk, nauding. 
3. Grupidünaamika mõistmine ja rakendamine koostööoskuste ja sünergia tekitamiseks. (mitte tegeleda konkurentsivõitluse õhutamisega).

No comments:

Post a Comment